ALGEMENE VOORWAARDEN BALANCE HEALTH AND BEAUTY CLINIC WEBSHOP

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, inclusief toekomstige, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Balance Health and Beauty Clinic producten of goederen aan cliënt levert, ook indien deze producten of goederen die niet in deze overeenkomst zijn omschreven.

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1.      Balance Health and Beauty Clinic: het verkopen van voedingssupplementen en de daarbij horende diensten.

2.2.      Cliënt: de contractuele wederpartij van Balance Health and Beauty Clinic die de gelding van onderhavige algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 3 – Plaatsing product en behandelingen

3.1.   Balance Health and Beauty Clinic draagt zorg voor het leveren

3.2.   Cliënt zal alleen ter zake kundige personen voor het gebruik van het product bezigen. Deze personen krijgen instructie in het gebruik van het product.

3.3.   Cliënt onderkent nadrukkelijk dat Balance Health and Beauty Clinic geen invloed heeft en niet aansprakelijk is voor het resultaat van het gebruik van de geleverde producten. Verder onderkent cliënt dat een gedegen en correcte voorlichting naar haar clientèle binnen de verantwoordelijkheden ligt van cliënt.

Artikel 4 – Prijzen

4.1.      Alle door Balance Health and Beauty Clinic genoemde prijzen bvan de producten zijn in euro’s en inclusief BTW. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen van producten exclusief kosten van verzending, verpakking, vervoer en assurantie.

4.2.      Overeenkomsten met een nettowaarde van € 300,00 of meer worden vrij van verzend- en administratiekosten uitgevoerd. Tot een nettowaarde van € 300,00 worden verzend- en administratiekosten berekend van € 6,75 tot 10 kg en € 15 euro boven de 10 kg.

Artikel 5 – Betalingen

5.1.      Alle facturen dienen door de cliënt rechtstreeks via de webshop te worden betaald.

5.2.      Indien er sprake is van vooruitbetaling, wordt een vooruitbetaling van 50% bedongen, tenzij anders is overeengekomen.

5.3.      Bij niet-betaling geraakt cliënt zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zal de wettelijke rente, vermeerderd met 1,25% verschuldigd worden over iedere dag dat betaling uitblijft. Voorts zal de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn van 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 200,00.

Artikel 6 – Levering

6.1. Balance Health and Beauty Clinic streeft ernaar om bestellingen van producten binnen vijf (5) werkdagen, met uitzondering van vakantieperioden, te leveren. Deze levertijden zijn slechts indicatief.  Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.2.  Balance Health and Beauty Clinic is bevoegd om door haar te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.

6.3.  Cliënt is verplicht om de producten in ontvangst te nemen op het tijdstip van levering.

6.4.  Levering van de producten geschiedt op het bezorgadres van cliënt dat aan Balance Health and Beauty Clinic bekend is gemaakt.

6.5.      Cliënt heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de bestelling voldoen. Indien dit niet het geval is, dient cliënt. Balance Health and Beauty Clinic daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.6.      Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft  de keuze de desbetreffende pr. Balance Health and Beauty Clinic producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.7.      Indien cliënt een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft cliënt het recht het product binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan Balance Health and Beauty Clinic  te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is gebleven, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van cliënt komen. De zendingen kunnen worden geretourneerd aan. Balance Health and Beauty Clinic , Meander 701, 6825ME Arnhem, ter attentie van M.J.P. Wennink.

6.8.  Balance Health and Beauty Clinic  zal in het geval van een incorrect product, indien het product conform hetgeen onder 6.7. is opgenomen is geretourneerd, het door cliënt betaalde bedrag binnen dertig (30) dagen terugbetalen.

Artikel 7 – Bestellingen / communicatie

7.1.      Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolgen van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen cliënt en Balance Health and Beauty Clinic, voor zover betrekking hebbend op de relatie van cliënt en Balance Health and Beauty Clinic, is Balance Health and Beauty Clinic niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Balance Health and Beauty Clinic

Artikel 8 – Eigendom en eigendomsvoorbehoud

8.1.  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien er aan al hetgeen op grond van enige overeenkomst met Balance Health and Beauty Clinic verschuldigd is, is voldaan. Het risico terzake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de cliënt over.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1.    Alle aansprakelijkheid van Balance Health and Beauty Clinic voor directe en indirecte schade, welke voortvloeit uit deze overeenkomst en volgende overeenkomsten is uitgesloten. Mocht aansprakelijkheid van Balance Health and Beauty Clinic (gerechtelijk) vast komen te staan, is haar aansprakelijkheid immer gemaximeerd tot het bedrag van haar factuur aan cliënt. Cliënt vrijwaart Balance Health and Beauty Clinic tegen alle aanspraken van derden, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Balance Health and Beauty Clinic voor de cliënt worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Balance Health and Beauty Clinic

Artikel 10 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter

10.1.    Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 11 – Diversen

11.1.    Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene bepalingen, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

11.2.    De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van deze algemene bepalingen dan wel een overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de algemene bepalingen dan wel de overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend zijn / is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

11.3.    Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze algemene bepalingen dan wel de overeenkomst door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze algemene bepalingen dan wel de overeenkomst van opdracht, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

11.4. Balance Health and Beauty Clinic  is bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5.    Aan de opschriften (“kopjes”) boven de onderscheiden bepalingen in de overeenkomst of de algemene bepalingen komt geen zelfstandige betekenis toe.

Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst.

11.6.    Indien enige bepaling in de tussen Balance Health and Beauty Clinic en de cliënt gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene bepalingen, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).

KvK-nummer
75977788

BTW-nummer
NL003026289B05

  

Een stevige, stralende huid
op natuurlijke, wetenschappelijk
onderbouwde wijze.

Cellics: een hoogwaardig huidsupplement zonder gedoe

Ervaren huidspecialistes vonden dat het innemen van huidsupplementen gemakkelijker moest. En het kan! Kennis uit onderzoek over de stofjes die je huid nodig heeft is immers al jaren beschikbaar. Maar hoe je ze tot je neemt was veel te omslachtig. Deze huidspecialistes, zelf ook vrouwen met een drukke carrière en een veeleisend gezinsleven, gingen samen aan de slag. En dat bracht ze tot een revolutie op het gebied van huidverjonging van binnenuit. De oplossing? Cellics! Een meer dan compleet huidsupplement dat niet alleen goed is voor je huid, maar ook zorgt voor stevig haar, gezonde nagels, soepele spieren, pezen en gewrichten, gezonde darmen en een algeheel gevoel van fitheid.

Cell Elixer | let's rebuild

Zie je volumeverlies, opkomende rimpels en wil je maximaal werken aan anti-aging? Dat pakken we aan met dit ultieme anti-aging booster! Werkt met o.a. collageen, phytoceramides en hyaluronzuur op volumeverlies en opkomende rimpels, maar doet daarnaast nog veel meer goeds voor het lichaam. Het gaat het natuurlijke verlies aan bouwstenen tegen.

€ 71,- (162 gram)
€ 179,- (485 gram)

Cell First | let's protect

Kunnen je vitaliteit en energie wel een extra boost gebruiken? Cell First is een multivitamine en antioxidantenboost in één. Met de multivitamine werk je aan een optimale vitaliteit en energie en de antioxidantenboost voedt de cellen om preventief te werken aan anti-aging (door niet onnodig te verliezen) en opkomende huid (of lichamelijke) problemen.

€ 82,- (270 gram)

Cell Pure | let's detox

Heb je last van een onrustige huid met acne, eczeem of rosacea? Zie je vochtwallen of hou je vocht vast in je benen of heb je stijve gewrichten of last van ontstekingen of gevoelige darmen? Dit zijn allemaal tekenen dat jouw lichaam toe is aan Cell Pure, een krachtige detox werking. Zeer hoog gedoseerd om de cellen in het lichaam goed te reinigen.

€ 99,- (285 gram)

Cell Omega | let's shine

De zeer zuivere visolie ondersteunt veel belangrijke processen in ons lichaam en onze cellen en versoepelt deze processen. Daarmee vertraagt Cell Omega het verouderingsproces. De vette visolie werkt ook op een stevige huidbarrière tegen mogelijke aantasting in de huid. Daarnaast krijg je er een mooie glow van en blijft jouw huid lekker soepel.

€ 69,- (180 capsules)

Intakegesprek

Nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek.
Dan kijken we samen wat we voor jou kunnen betekenen en wat bij jouw wensen past.